Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie jest Dyrektor szkoły (dane kontaktowe: 58-260 Bielawa, ul. Szkolna 5, kontakt jest możliwy również pod adresem e-mail sekretariat@liceumbielawa.pl Pytania dotyczące celu, sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych lobielawa.iod@gmail.com lub na adres pocztowy – jw.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe:
  1. przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;
  2. przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów powierzenia).
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przetwarzane będą również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych (w tym do uzyskania kopii tych danych);
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Z poważaniem Administrator Ochrony Danych

Data dodania: 2019-10-18 11:58:09
Data edycji: 2022-07-07 11:36:09
Ilość wyświetleń: 2137

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej